การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 

รายการ ทบทวนความรู้การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมิน
ความรู้ความสามารถ
ทบทวนทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ (ภาคความรู้) (ภาคปฏิบัติ)
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ สพร. 17 ระยอง ศูนย์ทดสอบเอสวายเอสฯ สพร. 17 ระยอง
ราคา (บาท)  5,000.- 3,000.-  2,000.-   -
เดือนสิงหาคม  15-16 ส.ค. 63  17 ส.ค. 63  21 ส.ค. 63  22 ส.ค. 63  -
เดือนกันยายน 19-20 ก.ย. 63   21 ก.ย. 63  25 ก.ย. 63  26 ก.ย. 63  -
เดือนตุลาคม 3-4 ต.ค. 63 5 ต.ค. 63 9 ต.ค. 63 10 ต.ค. 63 -
เดือนพฤศจิกายน 21-22 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63 27 พ.ย. 63 28 พ.ย. 63 -
เดือนธันวาคม 19-20 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63 26 ธ.ค. 63 -
           
  คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี้ คลิ๊ก.. สมัครทดสอบที่นี้  

-----
หมายเหตุ:
     > ค่าอบรมทบทวน การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (ทฤษฎี 12 ชั่วโมง)  5,000 บาท/ท่าน
     > ค่าฝึกปฏบัติ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  (ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง)  3,000 บาท/ท่าน
     > ค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างอาร์กโลหะด้วยมือ  2,000 บาท/ท่าน
     > ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%

     > สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.094-671-1555

สาขา ช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ระดับ 1 

รายการ ทบทวนความรู้การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมิน
ความรู้ความสามารถ
ทบทวนทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ (ภาคความรู้) (ภาคปฏิบัติ)
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ สพร. 17 ระยอง ศูนย์ทดสอบเอสวายเอสฯ สพร. 17 ระยอง
ราคา (บาท)  2,500.- 2,000.-  1,500.-   -
เดือนตุลาคม 17 ต.ค. 63 18 ต.ค. 63 23 ต.ค. 63 24 ต.ค. 63 -
           
  คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี้ คลิ๊ก.. สมัครทดสอบที่นี้  

-----
หมายเหตุ:
     > ค่าอบรมทบทวน การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส (ทฤษฎี 6 ชั่วโมง)  2,500 บาท/ท่าน
     > ค่าฝึกปฏบัติ การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส (ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง)  2,000 บาท/ท่าน
     > ค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส  1,500 บาท/ท่าน
     > ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%

     > สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.094-671-1555

 

 การฝึกอบรมงานเชื่อมและตัดโลหะ ประจำปี 2563
กลุ่มหลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMA Welding)

วันที่อบรม ระยะเวลา หลักสูตร ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
10-11, 17-18 ก.ย. 63
(วันพฤหัส-ศุกร์)
4 วัน การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)
สำหรับช่างเชื่อมฝึกหัด
15,000.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่
7-8, 14-15 พ.ย. 63
(วันเสาร์-อาทิตย์)
4 วัน การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)
สำหรับช่างเชื่อมฝึกหัด
15,000.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่
 2 วัน การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ
(งานเชื่อมโครงสร้าง)
6,000.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่
-  2 วัน การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ
(งานเชื่อม ตำแหน่ง 3G & 4G)
7,000.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่
-  3 วัน การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ
(งานเชื่อมท่อ ตำแหน่ง 6G)
9,500.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่

-----
หมายเหตุ:
     > ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
     > สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.094-671-1555

กลุ่มหลักสูตร การเชื่อมทิก (TIG Welding)

วันที่อบรม ระยะเวลา หลักสูตร ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
- 2 วัน การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (ท่อเหล็ก) 7,500.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่ 
 - 3 วัน การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (เหล็กกล้าไร้สนิม) 12,500.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่  
- 3 วัน การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (อลูมิเนียม) 12,500.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่ 

-----
หมายเหตุ:
     > ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
     > สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.094-671-1555

กลุ่มหลักสูตร ความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Safety)

รุ่น วันที่อบรม หลักสูตร ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
2 6 ต.ค. 63 การจัดการความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Hot Work Safety Management)
3,000.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่ 
2 17 พ.ย. 63 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า และตัดโลหะด้วยก๊าซ
(Arc Welding and Gas Cutting Safety)
2,500.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่ 
1
2
25 ส.ค. 63
22 ธ.ค. 63
ผู้เฝ้าระวังไฟ และการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Fire Watch Man and Hot Work Control)
2,500.- คลิ๊ก.. สมัครอบรมที่นี่ 

-----
หมายเหตุ:
     > ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
     > สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.094-671-1555